logo logo
LINE
LINE
Netbrand có 3 năm được hợp tác cùng công ty Naver Hàn Quốc khi mang LINE đến thị trường Việt Nam. Trong thời gian này, Netbrand tham gia thiết kế và xây dựng website cho ứng dụng LINE tại Việt Nam, đặc biệt, tham gia xây dựng một số chiến dịch digital lớn cho LINE, hợp tác cùng với các agency lớn như Dentsu,...
LINE

Netbrand có 3 năm được hợp tác cùng công ty Naver Hàn Quốc khi mang LINE đến thị trường Việt Nam. Trong thời gian này, Netbrand tham gia thiết kế và xây dựng website cho ứng dụng LINE tại Việt Nam, đặc biệt, tham gia xây dựng một số chiến dịch digital lớn cho LINE, hợp tác cùng với các agency lớn như Dentsu,...

LINE
Prev Project Kichi Kichi Next Project VINGroup Back to work